A(H1N1)v infektion

Senaste uppdateringen från European Centre for Disease Control:

I EU och den Europeiska Frihandelssammanslutningens (EFTA) 31 länder, har 30 länder rapporterat sammanlagt  19 404 bekräftade laboratoriefall av den Nya influensan A(H1N1), inklusive 35 dödsfall. Från den 22 till den 23 juli 2009 har 1671 nya fall rapporterats från EU och EFTA.

Globalt finns 151 656 laboratoriebekräftade fall av A(H1N1) och 868 dödsfall kl 17:00 den 23 juli 2009. Av dessa återfinns 35 dödsfall i EU/EFTA området.

Källa:
ECDC Situation Report 23 juli 2009

Den Nya influensan A(H1N1) räknas som klass 6 pandemivarning på den 6-gradiga skalan av WHO, vilket innebär; ”pågående smittspridning/utbrott mellan människor i flera länder på åtminstone två kontinenter”. Det i sig betyder inte att smittan är farlig, bara att den sprider sig snabbt och lätt mellan människor.

Sverige har 390 laboratoriebekräftade fall medan Storbritanien har flest i EU/EFTA området med 11 159 fall varav 30 dödsfall. Övriga länder i EU/EFTA med dödsfall är Spanien, 4 och Ungern, 1. På fredagen aktiverade Karolinska Universitetssjukhuset sin pandemiplan.

Läs mer här:
http://www.smittskyddstockholm.se/

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Annonser

Tomgång skadar

Att låta motorn stå på tomgång, särskilt när den inte är varmkörd, innebär påfrestningar inte bara på hälsan och miljön utan även motorn i sig. Dessutom är tomgångskörning ej tillåten i mer än en minut i de flesta kommuner.
Många gånger står man på tomgång i tron om att bilen blir varm fortare, kanske gör man det samtidigt som man skrapar is från fönsterrutorna. Det är tyvärr ett felaktigt tankesätt. Motorn och dess olja är gjorda för att vara så friktionsfria som möjligt. Därför blir det en minimal värmeutveckling. Istället går motorn längre tid i fel arbetstemperatur och med fel oljetryck, vilket ökar slitaget på motorn. Vill man verkligen ha hjälp med att få bort is, sätt på fläktarna och bakrutevärmare eller använd de-ice spray som inte kostar så mycket per flaska. Ett bra tips är att förskrapa rutorna kvällen innan man ger sig av.

Tomgång innebär också ofullständig förbränning av bränsle, vilket är ett dåligt utnyttjande av de allt mer sinande oljeresurserna. Samtidigt är katalysatorn långt ifrån de 600-700 grader den måste vara för att kunna reducera halten skadliga avgaser, sot och partiklar. Dessa partiklar letar sig ned i lungorna och därifrån kommer de aldrig upp igen. Alveolära makrofager har nämligen inga enzymer som kan bryta ned sot och annat från bilar, varför makrofagerna släpper ut dem i lungan igen när de dör. Det säger sig självt att ansamlingar av partiklar i lungorna försämrar deras funktion över tid, men det kan också leda till lungsjukdomar och cancer. Personer som redan har lungsjukdom, astma och hjärt- och kärlsjukdomar är extra känsliga för partiklar och avgaser. Även barn är i riskzonen eftersom de är mindre, andas mer och fortare samt att de fortfarande växer.
Bilarnas avgaser orsakar även marknära ozon vilket förstör växtligheten. Likaså surt regn som orsakas främst av svaveloxider i avgaserna som förutom miljön även skadar djur och människor, men även byggnader och annan infrastruktur.

Många tror att det går åt mer bränsle samt sliter mer på motorn om man stänger av den för att snart starta den igen. Det är en snedvriden bild av det hela. Man tjänar mer pengar på att inte låta motorn gå på tomgång eftersom det slukar bränsle i onödan, slitaget är däremot marginellt. BMW har insett fakta och utvecklat en Auto start/stopp-funktion där motorn stängs av helt när man väntar vid rödljus och som startar motorn det ögonblick du trampar ned kopplingen. Har du en modern bil kan du själv stänga av motorn ifall du vet att det kommer bli ett stopp på längre än 10 sekunder.

Och du, sitt inte i din bil en varm sommardag på tomgång bara för att du vill ha ACn igång. Och om du fryser en vinterdag så blir bilen fortare varm om du kör iväg med en gång. Om du dessutom är lite hurtig när du skrapar rutor och har flera isskrapor till hands så alla i bilen kan hjälpa till, då blir ni nog varma!

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katalytisk_avgasrening
http://ci.lexington.ma.us/OCD/Health/Engine%20Idling.htm
http://www.vv.se/templates/page3____12778.aspx

Läs, samt se en film om BMWs Auto start/stopp-funktion här:
http://www.bmw.se/se/sv/insights/technology/efficient_dynamics/innovative_technologies/auto_start_stop_function.html
Exempel på de-ice spray:
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=99296

Kommer Jorden förstöras av partikelacceleratorn LHC?

…Nej, och om jag har fel, lär ni knappast hinna märka det. Låt mig förklara varför jag säger så här…

Inom forskarvärlden har vissa haft frågeställningar angående säkerheten kring den nya partikelacceleratorn (”Large Hadron Collider”, LHC) på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Massmedia har på sitt vanliga vis blossat upp frågan till allmän oro världen över. Tack vare detta har flera forskare vid Europa organisationen för nukleär forskning (”le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”, CERN) som jobbar med LHC blivit mordhotade av alla möjliga som helt enkelt velat stoppa experimenten.

Kritiken har alla handlat om Jordens undergång. Nostradamus har tydligen förutspått att något ska hända nu snart och andra bara oroar sig för experiment över huvud taget. De med fysikbakgrund har lagt fram följande scenarion som skulle kunna påverka hela Jordens existens.

Svarta mikrohål

Stephen Hawking, känd astrofysiker, la fram hypotesen att de förmodade svarta mikrohålen som någon gång bildades under Big Bangs förstadier formligen evaporerade eller rent av exploderade bort som materiepartiklar. Således skulle de svarta mikrohålen på grund av deras ringa storlek aldrig kunna ha en stabil existens. De partikelexplosioner som antas uppstå kallas för Hawkingstrålning och större delen av forskarkåren är eniga att det är troligt att Hawkingstrålning finns. Men ingen har kunnat verifiera eller observera detta. Svarta mikrohål skulle rent hypotetiskt kunna uppstå innuti vita dvärgar (supertunga rester av en stjärna som påminner om Solen i storlek) eller neutronstjärnor. De skulle också kunna uppstå när kraftfull kosmiskstrålning kolliderade med någon av dessa himlakroppar eller med annan kraftfull kosmisk strålning. Motståndarna till CERNs partikelacceleratorexperiment påstår att LHC potentiellt skulle kunna skapa stabila svarta mikrohål som snabbt skulle dra till kringliggande materia och växa i storlek. Slutligen skulle hela Jorden sväljas av detta svarta mikrohål. Om dessa hål nu finns inuti neutronstjärnor eller andra supertunga himlakroppar så kan deras massa hålla svarta mikrohålen i schack. Däremot skulle Jordens relativa lilla massa snabbt duka under för ett sådant hål.

Strangelets

Strangelets är små hypotetiska partiklar som är en egen typ av materia som är oerhört stabila. Det finns teorier som säger att alla atomkärnor kan egentligen kondensera till denna typ av materia men på grund av svaga interaktioner mellan kvarkar i kärnan måste det till oerhörda energimängder för att det ska kunna ske. Samtidigt säger teorierna att det krävs att flera närliggande atomkärnor kondenserar till strangelets samtidigt för att de överhuvudtaget ska kunna nå det stabila stadiet. Det som egentligen händer är att atomkärnorna får en extra kvark (jämför Lambdapartikeln), vilket ger den helt nya relativa egenskaper – potentiellt blir atomen så kallad mörk materia. Förekomsten av mörk materia i universum är anses vedertaget eftersom universums ökande expansion aldrig skulle kunna förklaras ifall all den uppskattade synliga materian var det enda som fanns. Om en stabil strangelet skapades på Jorden skulle den i teorin konvertera nästa atomkärna den stötte på till ännu en strangelet, fast större och stabilare. Denna reaktion skulle frigöra så mycket energi att ytterliggare en strangelet skulle bildas, och så skulle det fortsätta tills hela Jorden förgjordes.

Argument emot svarta mikrohål

Svarta mikrohål, om det fanns stabila sådana fritt i universum, skulle snabbt sluka himlakroppar så som planeter. Man har aldrig observerat att något sådant har skett. Skulle det finnas dessa svarta mikrohål så kommer de att ge ifrån sig karakteristisk gammastrålning som ett resultat av Hawkingstrålningen. Därför skickades GLAST-teleskopet upp i Juni 2008 av NASA för att detektera just sådana gammablixtar. Ett svart mikrohål, om det fanns, skulle avge en högenergipartikel, samtidigt som den slukade en igen och enligt lagen om energins oförstörbarhet skulle hålet snabbt förlora massa och därmed dragningskraft och slutligen explodera i Hawkingstrålning.

Argument mot strangelets

Om nu en strangelet konverterar en annan partikel till ännu en strangelet, då skulle ju det krylla av strangelets i hela universum. Antingen finns dem eller inte. Om de finns så kan de måhända endast existera under mycket speciella förhållanden. Om de skulle återfinnas på ytan av en neutronstjärna, som vissa forskare tror, då skulle de existera där det inte finns något tryck. Således skulle en strangelet aldrig kunna bli stabil på Jorden.

Nu är jag ingen partikelfysiker eller astronom. Jag är bara intresserad av naturvetenskap. Jag vet att hela grejen med att försöka återskapa förhållanden så som de var vid Big Bang på Jorden är en skrämmande tanke för många. Folk vet inte vad som kommer att hända, egentligen vet forskarna inte det heller. Men jag försäkrar att om det nu skulle vara så hemskt farligt som så många påstår så hade man aldrig byggt en 2,7 mil lång partikelacceleratortunnel, involverat 85 länder, 80 000 fysiker, och lagt ner massa miljoner Euro på att bygga hela saken, bara för att råka förstöra Jorden.

Ingen idé att grubbla sig sjuk över detta. Ta en fatalistisk inställning, ”händer det så händer det” ;-)

Källor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_of_the_Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangelets
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_black_holes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation

Moyashimon!

If there is one anime I really want to see now it’s Moyashimon!

I read about it at Web-Japan’s Kids Web. It’s about this guy who studies at university who can see and talk to germs. The series is centered around fungi, bacteria and viruses and strange things happen involving them! It even has an educative side to it too, and since I want to specialize in microbiology it really made me interested in it. What’s more is that surströmming is featured in one episode, which is a smelly Swedish delicacy. Hah, really cool!

 

Roughly 10 % of the human average body weight consists of bacteria and 3-5 kg’s resides in your intestines.

Read how the series ends here: http://kurogane.animeblogger.net/2008/01/21/moyashimon-ends/

Rena tänder…

… är något vi alla vill ha. Vita tänder och fräsch andedräkt får man om man borstar tänderna (och tungan) ordentligt. Men hur ska man då göra? Vi har alla gått från att våraBorsta tänderna! föräldrar förhoppningsvis lärde oss borsta tänderna till att själva kommit på egna tandborstningstekniker. Karamell Kungen har en underbar flashvideo om hur man borstar tänderna. Den är faktagranskad dessutom! Visste ni till exempel att man ska vänta minst en timme med att borsta tänderna efter att ha ätit sura saker annars blir emaljen skör?

Se flashvideon här: http://www.candyking.com/Candyking/Templates/Candyking_VideoAndFlash.aspx?id=65346&epslanguage=SV

Longboard i månskenet

För ett par veckor sedan köpte jag en skön cruiser longboard. Vädret har ju varit så pass milt att säsongen lär börja tidigt, och då går priserna upp på brädor. Därför slog jag till på en helt ny Landyachtz The wedge flex Super Deluxe CompleteBlocket. Den har Grizzly truckar, 76 mm Abec 11 Gumballs hjul (75A), 1/2″ risers och LY abec 7 kullager. Det känns att den har härligt flex, bra flyt i svängarna och rullar på bra. Med andra ord en ordentlig carvingbräda! Killen jag köpte brädan av är dels agent för Rockaway Beach, en brädbutik i Stockholm, dels så har han tävlat i drygt 10 år. Ibland vinner han brädor, eller får brädor över från försäljningen som han då säljer vidare privat. Det märktes att han visste vad han snackade om, för jag hade googlat sönder efter longboardinfo veckorna före köpet och hängde med i teknolekten.
Dessvärre har vädret varit lite instabilt; det har varit blött, till och med snö! Sen har vårgruset inte varit så kul så jag har inte kunnat premiäråka brädan… förrän i natt! Jag jobbade sent på KappAhl igår och kom hem vid 01:30. Självklart var jag tvungen att ta ut söta lilla hunden också. Trött som fan var jag, men det hindrade mig inte från att ta tillfället i akt och ge mig ut och cruisa lite, efter att ha rastat hunden förstås.

Detta är min första longboard bräda, men jag har kört skateboard förut. Skillnaderna är stora i hur långt man kommer på varje kick och hur bekvämt det är att åka, för skateboards har hårda hjul. Min Landyachtz har ”mjuka” stora hjul med ett otroligt rull i (se videon)! Dessutom gör längden och truckarna brädan stabil när man har lite fart.

Den som hade varit vaken vid 2-tiden i natt i bostadsområdet hade kunnat se en kille på longboard med elakt gröna hjul cruisa runt i månskenet.

Appropå månsken är det total månförmörkelse i natt klockan 04:01. Total månförmörkelse blir det när det är fullmåne och månen passerar precis bakom Jorden i förhållande till solen. Då färgas månen röd av de ljusstrålar som letar sig genom Jordens atmosfär och ändå träffar månen. Om det inte är allt för disigt är det värt att se!

Mer om longboards hittar du här: http://www.longboard.se/
Mer om månförmörkelsen hittar du här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=744429
Nyfiken på astronomi? Jag rekommenderar detta underbara program (som är bäst på bärbar dator): http://www.stellarium.org/

WebMurder’s Inc. in Base Pairs

When it comes down to what constituents you, one thing that might come to mind may be your genes. They consists of so called amino acids. Well apparently, so does WebMurder’s Inc. and you too can get to know what your site looks like in DNA-code!

DNA Profile of WebMurder’s Inc.

What's this exactly?

Do your own electrophoresis of your web page here: http://www.baekdal.com/web2dna

DNA stands for Deoxyribonucleic acid and every living thing is based on it: from bacteria, the ancient dinosaurs, to human beings.